Python去掉列表中的重复元素

集合(set)是不允许有重复元素的,我们可以将列表(list)转换为集合,再转换回列表。
>>> List1 = [“b”, “c”, “a”, “d”, “a”, “c”]
>>> List2 = list(set(List1))
>>> List2
[‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘c’]
去除重复元素之后顺序变了,如果想要保持原来的顺序,可以将新列表按照原来的列表排序。
>>> List2.sort(key = List1.index)
>>> List2
[‘b’, ‘c’, ‘a’, ‘d’]
还可以换一种写法。
>>> List2 = sorted(set(List1), key = List1.index)
>>> List2
[‘b’, ‘c’, ‘a’, ‘d’]